خودشناسی

  • مثبت بیندیشید و خود را برای اتفاقات خوب آماده کنید

    مغز انسان طوری تکامل یافته تا احتمال رخ دادن حوادث در آینده را بررسی کند. بنابراین شما این توانایی را دارید تا برای اتفاقاتی که قرار است در آینده رخ دهد آماده شوید و در نتیجه شانس زنده ماندن خود را افزایش دهید. اگر بشر آینده نگر نبود، اجداد ما از پس زمستان های سخت، کبود غذا، یا حملات دشمنان بالقوه بر نمی آمد. اما آینده همیشه منفی نیست، و مغز شما مدارهای عصبی دارد که وظیفه آنها پیش بینی حوادث مثبت است.

  • راست مغزی و چپ مغزی: افسانه یا واقعیت

    راست مغز بودن و چپ مغز بودن به چه معناست

    ممکن است شنیده باشید که بعضی ها خود را راست مغز میدانند و برخی دیگر چپ مغز. راست مغزها در مورد خلاق بودن خود صحبت میکنند و چپ مغزها از مهارت ریاضی خود تعریف میکنند. آنها بر این باور هستند که نیمکره سمت راست مرکز احساسات؛ عشق و دوست داشتن است. تخیل و خلاقیت در این بخش از مغز انسان است و مرکز درک تصاویر، تشخیص چهره ها و مقررات است. . درمقابل نیمکره چپ مغز کارهایی که به منطق و ریاضیات مربوط می باشد را دوست دارد. همواره بصورت منطقی و تحلیل گر با مسائل روبرو میشود و با جزئیات سروکار دارد. اما آیا راست مغز بودن یا چپ مغز بودن حقیقت دارد؟